Feeds:
Artigos
Comentarios

Archive for the ‘UNIDADE 1’ Category

8.-Rede de ordenadores

Rede de ordenadores: é un sistema de ordenadores (ou equipos) e outros dispositivos (impresoras, discos duros en rede, etc.) conectados mediante un soporte físico (cables, para a transmisión de sinais eléctricos ou ópticos, aire, para a transmisión de sinais electromagnéticos, etc.) entre sí.

Clasificación de redes segundo a escala:

 1. Redes de área local LAN:  É un conxunto de elementos físicos e lóxicos que proporcionan interconexión entre dispositivos nun área privada e restrinxida. Defínese tamén polas seguinte catro características:
  ○ Área xeográfica limitada: unha oficina, unha planta ou un edificio enteiro ou, como moito,
  un campus enteiro.
  ○ Velocidade de transmisión relativamente elevada.
  ○ Privada, é dicir, os equipos e medios de transmisión pertencen á mesma organización.
  ○ Fiabilidade nas transmisións. A tasa de erros soe ser baixa, logo son redes moi seguras.
 2. Redes de área metropolitana MAN: é unha rede de distribución de datos para un área xeográfica no contorno dunha cidade, é dicir, non máis dunhas poucas decenas de kilómetros.
 3. Redes de área extensa WAN: é aquela que intercomunica equipos nun área xeográfica moi amplia, a nivel nacional, internacional e incluso planetario, coma no caso de Internet.
 4. Redes de área persoal PAN: referirse a redes que conectan dispositivos a poucos metros de distancia e normalmente para uso persoal ou a nivel dun posto de traballo.

Clasificación segundo a tecnoloxía de transmisión:

 1. Redes de difusión (Broadcast): son redes cun ámbito xeográfico moi reducido que conectan un número de equipos tamén moi limitado (non máis de 10 ou 20). Son redes moi simples nas que os equipos e dispositivos se conectan a través dun único cable ou un concentrador (HUB).
 2. Redes punto a punto: Son redes nas que as conexións entre as máquinas establécense mediante dispositivos de interconexión, que garantizan a independencia dos enlaces. É dicir, non existe un medio de comunicación compartido por todos, senón que no momento en que dúas máquinas desexan comunicarse, establécese entre elas un medio adicado, o que permite a comunicación entre elas sen que ninguén as interrumpa.

Clasificación segundo a forma de ofreces servizos:

 1. Redes entre iguais: é a forma máis básica, e consiste en que todos os ordenadores poñen a disposición dos demáis os recursos de que dispoñen, fundamentalmente discos e impresoras.
 2. Redes cliente-servidor: consisten en privilexiar polo menos a un dos ordenadores otorgándolle capacidades engadidas en forma de servizos que ofrece ao resto da rede. Estes ordenadores chámanse servidores.
 3. Sistemas distribuidos: é un sistema máis complexo no que se conectan varios ordenadores e se procura crear un contorno de utilización tal que o usuario non perciba a existencia de múltiples sistemas, senón que ante él todo aparece coma un único sistema virtual.

Clasificación segundo o medio de transmisión:

 1. Redes cableadas: on aquelas que utilizan canais condutores (cables) para a transmisión do sinal.
 2. Redes inalámbricas: Utilizan o espacio libre para comunicarse mediante a transmisión de ondas electromagnéticas (onda curta, microondas, satélites, etc.).
Advertisements

Read Full Post »

Elementos da rede telefónica:

 • Liñas de transmisión: é a parte máis extensa da rede que permite a conexión física entre emisores e receptores.
 • Centrais de conmutación: Dispoñen dunha serie de dispositivos encargados da selección automática do camiño físico oportuno entre emisor e receptor a través das liñas de transmisión. As centrais organízanse nunha estructura xerárquica. Ademáis do establecemento de liberación do circuito de datos e da transmisión dos mesmos, as centrais de conmutación telefónica desenvolven outras funcións, como a monitorización e chequeo da rede, a súa verificación e control de averías, a tarificación e toma de datos estatísticos, buzón de voz, desvío de chamadas, etc.
 • Terminais: O teléfono, o fax e o módem son os terminais por excelencia da rede telefónica. Conéctanse á rede telefónica a través dun interfaz axeitado, normalmente un conector e clavixa RJ-11 ou similar.

RDSI: é unha rede que procede a evolución da “Rede Dixital Intregrada( RDI)” e que facilita conexións dixitais extremo a extremo para proporcionar unha ampla gama de servizos, tanto de voz coma doutros tipos, e á que mediante os usuarios accenden mediante un conxunto de interfaces normalizadas.

Read Full Post »

 1. Emisor: é o elemento terminal da comunicación que se encarga de proporcionar a información.
 2. Receptor: é o elemento terminal da comunicación que recibe a información procedente dun emisor.
 3. Transductor: é un dispositivo encargado de transformar a natureza do sinal, é dicir, de sinal eléctrico a luminoso, ou de acústico a eléctrico, etc.
 4. Canle: é o elemento que se encarga do transporte do sinal sobre o que viaxa a información que emisor e receptor pretenden intercambiar.
 5. Módem: encárgase de convertir sinais eléctricos dixitais en sinais eléctricos analóxicos e viceversa.
 6. Códec: encárgase de codificar axeitadamente os sinais eléctricos dixitais según os requisitos do canal, sempre dixital neste caso.
 7. Amplificador: Restauran un sinal analóxico devolvéndolle a súa amplitude orixinal evitando así a atenuación que se produce durante a súa transmisión.
 8. Repetidor: Ten unha función semellante á dun amplificador pero neste caso o que se
  rexenera é un sinal dixital.
 9. Distribuidores e Concentradores: Encárganse de repartir ou agrupar sinais eléctricos entre diversos emisores e receptores.
 10. Conmutador: Encargados de establecer un canle de comunicación elexindo as rutas axeitadas para conectar un emisor e un receptor.
 11. Antena: Permite emitir un sinal electromagnético para que se propague por un canal inalámbrico, e tamén a inversa, recoller un sinal electromagnético nun cable.
 12. Velocidade de Transferencia/Unidade de medida e múltiplos: é á cantidade de datos que é capaz de mover en cada unidade de tempo. As unidades de medida comúnmente utilizadas son os bits por segundo, bps (ou baudios) e os seus múltiplos: kilobits por segundo Kbps, megabits por segundo, Mbps, gigabits por segundo Gbps, etc.

Read Full Post »

 1. Comunicación Simplex: Aquela na que están claramente definidas as funcións de emisor e receptor. Existe un único canal e a comunicación é unidireccional, polo que a transmisión dos datos se efectúa sempre na mesma dirección.
 2. Comunicación semidúplex: O emisor e receptor poden intercambiar os papeis, pero non poden emitir de xeito simultáneo. Existe un único canal no que a comunicación é bidireccional pero non simultánea.
 3. Comunicación dúplex: Existen dous canais, polo que a comunicación pode ser bidireccional e simultánea.

Read Full Post »

Sincronismo: é o procedemento polo que o emisor e receptor se poñen dacordo sobre o instante preciso no que comeza e remata a información que se pon no medio de transmisión.

Rendemento: é a relación que se pode tomar entre os bits de información enviados e o número total de bits transmitidos.

Clasificación segundo o sincronismo

 • Asíncrona: Prodúcese cando o proceso de sincronización entre emisor e receptor se realiza por cada palabra de código (carácter) transmitida.
 • Síncrona: Esixe que emisor e receptor sincronicen correctamente os seus reloxos antes da transmisión para asegurar unha duración do bit constante en ambos extremos.

Clasificación segundo o número de liñas de comunicación

 • Serie: É aquela na que o canle consta dunha única liña de datos pola que se transmiten os sinais secuencialmente.
 • Paralelo: O canle consta de varias liñas de comunicación, o que permite transmitir simultáneamente un grupo de bits.

Clasificación segundo o tipo de sinal

 • Analóxico: Cando o que se transmite é un sinal analóxico, capaz de tomar todos os valores posibles nun rango.
 • Dixital: Cando o que se transmite é un sinal dixital, que só pode tomar un número finito de valores.

Read Full Post »

Definicións dos conceptos do diagrama:

 1. ETD: é aquel compoñente do circuito que exerce a función de fonte ou destino da información. Este
  concepto pode englobar a moitos dispositivos, como un ordenador, unha impresora, un móvil,
  ou en xeral un terminal que faga de emisor ou receptor da información.
 2. ECD: é o compoñente que adapta a información que xenera o ETD en sinais que viaxan
  polo canal de comunicacións. Utiliza para iso técnicas de modulación, multiplexación,
  concentración, etc. Un exemplo común é o módem que transforma os sinais dixitais
  proporcionados polo ETD na orixe en sinais analóxicos para que viaxen pola liña telefónica e
  posteriormente, no destino, en sinais dixitais de novo para que sexan entendidos polo ETD.
  receptor.
 3. Canle/Liña de Datos: Refírese á liña de comunicacións ou canal que une os dous ECD.
 4. Ligazón de Datos: Está constituído polo conxunto dos ECD e as liñas que os interconectan.

Read Full Post »

Liñas de comunicación: Son as vías a través das que os equipos intercambian información.

Rede de Comunicación: Cando dous ou máis equipos conéctanse a través de liñas de comunicación.

Topoloxía de liñas de comunicación:

 • Liñas punto a punto: conecta dous equipos mediante unha liña física a través da que se
  produce a comunicación. Só estes dous equipos (emisor e receptor) teñen acceso exclusivo á
  liña, polo que non terán que competir polos recursos de comunicación.
 • Liñas multipunto: consisten nun bus de comunicacións común a todos os equipos que se
  conectan á rede. Cada equipo conéctase mediante unha liña de conexión a este bus común que
  deberán compartir, establecendo normas ou contiendas para decidir quen usa o canal en cada
  momento.

Tipos de liñas de comunicación segundo o propietario:

 • Liñas Privadas:Son aquelas que pertencen a particulares, empresas ou organizacións. As
  liñas utilizadas nas redes de área local son privadas.
 • Liñas Públicas:Normalmente están en poder das compañías telefónicas, e teñen un ámbito
  nacional ou internacional. O usuario dunha liña pública contrata servicios de comunicacións
  coa compañía que lle suministra a liña en réxime de aluguer. Estas liñas utilízanse en redes de
  área extensa ou comunicacións a longa distancia.
 • Liñas Adicadas:Normalmente unha liña pública é utilizada por moitos usuarios a un tempo.
  Cando se interesa que unha liña, sexa pública ou privada, só poida ser utilizada por dous
  usuarios ou por dous equipos concretos, dise que a liña é adicada.

Read Full Post »

Older Posts »