Feeds:
Artigos
Comentarios

Archive for the ‘UNIDADE 3’ Category

(máis…)

Advertisements

Read Full Post »

Modelo OSI

1. Breve historia.

No ano 1977 xurde a arquitectura de redes OSI especificado pola organización ISO, co fin de promover a creación dunha serie de estándares que especificara un conxunto de protocolos que foran independentes do fabricante que o implementara, evitando desta forma a dependencia do cliente cun fabricante concreto,  e favorecendo así a competividade; xa que anos atrás cada fabricante establecía ás súas propias normas de conexión e transmisión, polo que era unha confusión para os cliente de redes de comunicación.

Polo tanto o que OSI pretendía facilitar as comunicación entre sistemas diferentes e impedir que ningunha das arquitecturas de outros fabricantes existentes adquirise unha posición hexemónica (especialmente SNA de IBM); pero foi demasido tarde a seu deseño e a súa publicación xa que o medelo TCP/IP levaba máis de 10 anos publicado, extendido e totalmente incorporado.

(máis…)

Read Full Post »

 • Porto : É o indicador que indicará que aplicación debe tratar os datos que chegan á máquina.
 • Comunicacións Orientadas á Conexión : Consiste en establecer a comunicación entre o emisor e o receptor e preparar o enlace para a comunicación entre eles.
 • Comunicacións Non Orientadas á Conexión : Nsta comunicación  non se precisa establecer a comunicación entre o emisor e o receptor no que se prepara o enlace para a comunicación entre eles.
 • Conmutación de Mensaxes : Antiga tecnoloxía baixo a cal ás mensaxes non eran fragmentadas para a súa transmisión; xa está en  desuso. É unha conmutación menos eficicente que a conmutanción de paquetes.
 • Conmutación de Paquetes : Tecnoloxía mediante a cal as mensaxes que se envían pola rede están fragmentadas para a súa transmisión.
 • ATM : Tecnoloxía mediante a cal a información é transmitida e conmutada en forma de cortos paquetes (chamadas celdas) de lonxitude constante e que poden ser enrutadas individualmente mediante o uso dos denominados canales virtuales y trayectos virtuales.
 • ACK / NACK : É unha mensaxe que se envía para confirmar que unha mensaxe ou un conxunto de mensaxes chegou ao seu destino. Se o terminal de destino ten a capacidade para detectar erros, o significado de ACK é “xa chegou e ademáis chegou correctamente”.
 • Cabeceiras : É a información suplementaria situada ao principio dun bloque de información que vai ser almacenada ou transmitida e que contén a información necesaria para o correcto tratamento do bloque de información.
 • Control de Acceso ao Medio (MAC) : É o conxunto de mecanismos e protocolos polos que varios nodos póñense en de acordo para compartir un medio de transmisión común.
 • Control de Fluxo : É un control da velocidade de transmisión por parte do emisor, mediante un diálogo co receptor, coa finalidade de evitar “cuellos de botella”.
 • Control de Erros : É un procedemento empregada por routers e equipos destinatarios para correxir os posibles erros nos paquetes.
 • Suma de verificación (Checksum) : É un procedemento mediante o cal un conxunto de bits engádese  aos paquetes no control de erros.
 • Modelos de Referencia : Conxunto de divisións ou capas nas que se divide  un problema para facilitar a súa resolución.
 • Capa ou nivel :  É a agrupación de funcións relacionadas no modelo de referencia.
 • Entidades: Elemento activo de cada unha das capas.
 • Entidades pares : Son as entidades da mesma capa, residentes en distintos  nodos.
 • Protocolo : Conxunto de regras  convidas entre diferentes  partes.
 • Interfaz : Modo no que cada capa negocia  os servizos  e se comunica  coas capas adxacentes.
 • Servicios : As funcións que realiza cada capa. Soamente solicitados polas capas adxacentes.
 • Unidade de Datos de Protocolo (PDU) : Utilízase para o intercambio de unidades parexas dentro dunha capa no modelo OSI.
 • Arquitectura de Rede :  É a cadea de comunicación  na que os nodos conforman unha rede  para comunicarse entre eles.
 • Sistemas Abertos : Sistemas capaces de interconectarse con outros dacordo a unhas normas establecidas.
 • Pila de Protocolos : Conxunto de protocolos que utiliza un determinado sistema.

menos eficiente que a conmutación de paquetes ou mensaxes fragmentados.

Read Full Post »